Foto, lyd og video og samtykke

Fotografering, lyd- og videoopptak er ikke tillatt uten avtale med Ringerike Sommersymfoni.

Fotografering og videoopptak under konsertframføring kan virke forstyrrende for publikum og utøvere. Den som fotograferer/gjør opptak vil også selv gå glipp av opplevelsen som er fremføring av levende musikk.

På elevkonserter som er ledd i undervisningen må voksne være gode konsertpublikum-forbilder og vise særlig hensyn til utøvere og elever i publikum.

Hvis presse, utøvere eller foresatte ønsker å fotografere eller gjøre opptak, må dette avtales på forhånd med Ringerike Sommersymfoni på e-post@ringerikesommersymfoni.no .

Foresatte som har avtale om fotografering, lyd- og videoopptak skal benytte tilvist plass i avtalt tidsrom.

Ringerike Sommersymfoni vil kunne ta lyd-, video- og fotodokumentasjon i gruppesituasjoner og av enkeltelever. Elev/foresatt vil bli forespurt om spesielt om samtykke ved offentliggjøring om enkeltelev blir fremtredende.

Samtykke
Etter Personvernforordningen art. 6.1.a, er det krav om innhenting av samtykke for registrering, lagring og utlevering av personopplysninger.  RSS innhenter samtykke hvert år via søknadsskjemaet. 

Kan samtykket trekkes tilbake?
Etter personvernforordningens bestemmelse art. 17.1, legger RSS opp til sletting når det ikke lenger er nødvendige for formålet som det ble samlet inn eller behandlet for. RSS har utarbeidet rutiner for lagring og sletting for hvert enkelt formål.
Samtykket er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Videre har du også rett til innsyn, retting og kopi av dine personopplysninger.
Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter, send beskjed til epost@ringerikesommersymfoi.no 

Unntak for samtykke
Det finnes enkelte unntak der samtykke ikke er påkrevet, og gjelder dersom